مقاله بررسی تاثیر افزودن مکمل حاوی مس در جیره غذایی بر غلظت سرمی و میزان این عنصر در بافت سم و مو در اسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۶۲۹ تا ۱۶۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر افزودن مکمل حاوی مس در جیره غذایی بر غلظت سرمی و میزان این عنصر در بافت سم و مو در اسب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسب
مقاله مس
مقاله سرم
مقاله مو
مقاله سم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی ارزیابی تاثیر افزودن مکمل حاوی مس در جیره غذایی اسب ها بر سطح سرمی این عنصر و مقادیر آن در سم و مو انجام گرفت. ۴۰ راس اسب نر در دو گروه شاهد و تیمار (۲۰ راس) قرار گرفتند. در جیره غذایی اسب های گروه تیمار علاوه بر جیره معمول از مکمل حاوی مس (سولفات مس) به مدت دو ماه استفاده شد. در روز صفر از تمامی اسب ها از طریق ورید وداج نمونه خون اخذ و سرم جدا شد. همچنین نمونه مو و سم نیز تهیه شد. در روزهای ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ نیز این نمونه ها اخذ شد. سپس مقدار سرمی مس و همچنین مقادیر آن در سم و مو با روش جذب اتمی اندازه گیری شد. در گروه شاهد از روز صفر تا ۶۰ میانگین سطح سرمی مس تغییر معنی داری نشان نداد ولی در گروه تیمار اختلاف آماری معنی داری در روزهای مختلف وجود داشت (p=0.000). میانگین غلظت مس در مو در گروه شاهد در بین روزهای مختلف اختلاف معنی داری نشان نداد ولی در گروه تیمار افزایش وجود داشت که این افزایش معنی دار نبود (p=0.056). اختلاف میانگین غلظت این عنصر در سم در هر دو گروه شاهد و تیمار غیرمعنی دار بود (به ترتیب p=0.481 و p=0.055). در بررسی همبستگی سطح سرمی مس با غلظت آن در مو و سم مشخص شد که در بیشتر زمان های نمونه برداری شده ارتباط و همبستگی معنی داری بین آنها وجود دارد. نتیجه نهایی اینکه افزودن مکمل حاوی مس در جیره غذایی اسب ها به مدت ۲ ماه باعث افزایش سطح سرمی این عنصر می شود و همچنین باعث افزایش غیرمعنی دار غلظت آن در سم و موی اسب ها می شود و با عنایت به نقش حفاظتی مس در پوست و سم در اسب های ورزشی توصیه می گردد.