مقاله بررسی تاثیر افزودن ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت کلسیم بر روی انبساط حین سخت شدن و سختی سطحی گچهای دندانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر افزودن ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت کلسیم بر روی انبساط حین سخت شدن و سختی سطحی گچهای دندانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سختی
مقاله ضدعفونی کننده
مقاله سولفات کلسیم
مقاله هیپوکلریت کلسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خداییان نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از روشهای ضدعفونی کردن کست ها جهت جلوگیری از آلودگی متقاطع بیماران و پرسنل لابراتوار روش افزودن مواد ضدعفونی کننده به گچ می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزودن ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت کلسیم روی انبساط حین سخت شدن و سختی سطحی گچهای دندانی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت کلسیم به صورت محلول با غلظت ۰٫۵% به گچ دندانی نوع V اضافه شد. انبساط حین سخت شدن توسط دستگاه انبساط سنج و به میلی متر و سختی سطحی توسط دستگاه آزمون سختی راکول انجام شد. داده های گروههای آزمون و کنترل توسط آزمون آماری T-test با سطح معنی داری۰٫۰۵  تحت آنالیز آماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین انبساط سخت شدن در گروه آزمون و کنترل به ترتیب۰٫۰۰۱۷ ±۲٫۴۹ و ۰٫۰۰۹۴±۰٫۲۷ بود که تفاوت آماری معنی داری با هم داشتند.میانگین عدد سختی راکول در گروه آزمون و کنترل به ترتیب ۷۴±۱٫۹۳ و ۸۵±۳٫۰۹ بود که تفاوت آماری معنی داری باهم داشتند.
نتیجه گیری: انبساط حین سخت شدن و سختی سطحی گچهای دندانی نوع V پس از استفاده از هیپوکلریت کلسیم با غلظت ۰٫۰۵% به ترتیب افزایش و کاهش یافت. بنابراین این روش ضدعفونی نیاز به اصلاحات برای استفاده معمول در فرآیندهای لابراتواری دارد