مقاله بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت بر استحکام باندبرشی براکت های سرامیکی باند شده با سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت بر استحکام باندبرشی براکت های سرامیکی باند شده با سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید
مقاله نانو هیدروکسی آپاتیت
مقاله براکت سرامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ساری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سیدطبایی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی وزیری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عرق بیدی کاشانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی امیرآبادی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مشکلات درمان ارتودنسی ثابت، کنترل دمینرالیزاسیون مینا در اطراف براکت هاست. مواد آزاد کننده فلوراید جهت کنترل این مشکل پیشنهاد می شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت بر استحکام باند برشی سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید در زمان دباندینگ براکت های سرامیکی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، هشتاد دندان پرمولر انسان جمع آوری و به چهار گروه باندینگ تقسیم شدند. گروه ۱ Transbond XT (گروه کنترل)، گروه ۲: سیمان (Resin Modified glass ionomer cement) Fuji II LC و در دو گروه ۳ و ۴ به ترتیب مقادیر ۵% و ۱۰% نانوهیدروکسی آپاتیت (NHA) به RMGIC افزوده شد. پس از اچ کردن سطح مینا براکت های سرامیک باند شدند. استحکام باند برشی و ARI برای هر گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمونهای آماری One-way ANOVA, Tukey post hoc HSD, Kruskal Walis جهت آنالیز داده ها استفاده شد.
یافته ها: بر اساس آزمون ANOVA، سیمان رزین مدیفاید گلاس آیونومر حاوی ۱۰ % ذرات NHA به صورت معنی داری استحکام باند برشی پایینتری نسبت به سایر گروهها دارا بود (۲٫۱۱±۱۱٫۹۳) و بین گروههای دیگر تفاوت معنی دار نبود. میانگین استحکام باند برشی در سایر گروهها به صورت مقابل است: گروه ۱ (۴٫۰۷±۱۷٫۳۳)، گروه ۲ (۳٫۵۵±۱۷٫۲۲) و گروه ۳ (۲٫۵۹±۱۶٫۵۶). الگوی شکست در گروههای حاوی سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید بر خلاف گروه کنترل اغلب به صورت کوهزیو بود.
نتیجه گیری: سیمان گلاس آینومر رزین مدیفاید حاوی ۵ % ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت، می تواند به خوبی کامپوزیت رزین، برای باند براکت های سرامیک به کار برده شود.