مقاله بررسی تاثیر اسپلینت استاتیک cock up c-bar بر قدرت، اسپاستی سیته، دامنه حرکتی و عملکرد دست غالب کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اسپلینت استاتیک cock up c-bar بر قدرت، اسپاستی سیته، دامنه حرکتی و عملکرد دست غالب کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپلینت استاتیکcock up c-bar c
مقاله اسپاستی سیته
مقاله قدرت
مقاله عملکرد دست
مقاله فلج مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده ابرقویی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوهاب مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مهربان افسون
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کودکان فلج مغزی از مراجعین اصلی به مراکز کاردرمانی هستند. دست به عنوان ابزاری مهم در عملکرد روزمره زندگی به حساب می آید. در اکثر کودکان فلج مغزی عملکرد دست دچار اختلال می شود. ارتزها و اسپلینت ها به منظور بهبود پوزیشن، دامنه حرکتی، کیفیت حرکت و عملکرد دست مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اسپلینت استاتیک cock up c-bar بر قدرت، اسپاستی سیته، دامنه حرکتی و عملکرد دست غالب کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک ۸-۱۲ ساله می باشد.
روش بررسی: روش مطالعه در این پژوهش از نوع مداخله ای و به صورت قبل – بعد می باشد. ۱۳ بیمار فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک ۸ تا ۱۲ ساله از میان افرادی که در مدارس جسمی حرکتی شهر تهران تحصیل می کردند و معیارهای ورود را داشتند انتخاب شدند. بیماران از یک اسپلینت استاتیک cock up c-bar (با زوایای ۱۰ درجه اکستانسیون مچ دست، پالمار ابداکشن و آپوزیشن شست) به مدت ۲ ماه، ۲ ساعت در روز و ۴ تا ۶ ساعت در شب استفاده کردند. در این مطالعه از تست جبسون تیلور برای ارزیابی عملکرد دست، مقیاس اشورث اصلاح شده برای ارزیابی اسپاستی سیته شست، مچ دست و آرنج، گونیامتر برای ارزیابی دامنه حرکتی شست، مچ دست و آرنج و داینامومتر برای ارزیابی قدرت دست استفاده شد.
یافته ها: نتایج ارزیابی ها نشاندهنده بهبود معنادار در عملکرد دست (P<0.001)، اسپاستی سیته مفصل آرنج (P<0.008)، مفصل مچ دست (P<0.001)، پالمار ابداکشن شست (P<0.002) و دامنه حرکتی مفصل مچ دست(P<0.001) ، دامنه حرکتی پالمار ابداکشن دست (P<0.001) و قدرت گریپ (P<0.001) بود اما تاثیر معناداری بر روی دامنه حرکتی آرنج (P<0.160) نداشت.
نتیجه گیری: اطلاعات حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از اسپلینت استاتیک cock up c-bar به مدت ۲ ماه، ۲ ساعت در روز و ۴ تا ۶ ساعت در شب، می تواند روش موثری جهت بهبود قدرت و عملکرد دست، اسپاستی سیته آرنج، مچ دست و شست و دامنه حرکتی شست و مچ دست کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک باشد.