مقاله بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر مقاومت دانه رستهای نخود (.Cicer arietinum L) به قارچ Ascochyta rabiei که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۶ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر مقاومت دانه رستهای نخود (.Cicer arietinum L) به قارچ Ascochyta rabiei
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله Cicer arietinum L. ،Ascochyta rabiei
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله دانه رست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداح سیده مهدخت
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحیان فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: چلبیان فیروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسید سالیسیلیک (SA) یکی از تنظیم کننده های مهم القای مقاومت گیاهان نسبت به عوامل بیماری زا است که با تغییر فعالیت های متابولیکی ازجمله تغییر فعالیت آنزیم ها موجب افزایش مقاومت گیاهان به عوامل بیماری زا می گردد. به منظور بررسی اثر ضد قارچی SA و تاثیر آن برفعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز، گروهی از بذرهای نخود (Cicer arietinum L.) رقم بیونیج به مدت ۳۰ دقیقه در سوسپانسیون اسپور قارچ Ascochyta rabiei به میزان ۱۰۶ عدد اسپور در هر میلی لیتر و گروه دیگر در آب مقطر سترون قرار گرفتند، سپس بذرهای هر دو گروه درپتری ها کشت شدند. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل درقالب یک طرح تصادفی با ۳ تکرار اجرا و تجزیه وتحلیل گردید. عامل A دو گروه آلودگی و عدم آلودگی به قارچ و عامل B غلظت های صفر، ۰٫۱ و ۱٫۵ میلی مولار اسیدسالیسیلیک بود، که سه و شش روز پس از جوانه زنی بذرها به هر دو گروه اضافه شدند. عصاره های آنزیمی دانه رستهای ۸ روزه، استخراج و مقدار پروتئین و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز عصاره ها سنجیده شد. نتایج نشان داد تعداد دانه رستهای آلوده درگیاهان تحت تیمار SA کاهش معنی دار درسطح یک درصد دارد. فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در غلظت ۱٫۵mM SAدر ریشه ها کاهش یافته و در اندام های هوایی افزایش معنی دار دارد. فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در ریشه دانه رستهای آلوده به قارچ، بیش تر از ریشه دانه رستهای بدون آلودگی است و در اندام های هوایی آلوده به قارچ کمتر می باشد. تغییر الگوهای ایزوآنزیمی پراکسیداز ریشه ها با الکتروفورز برروی ژل پلی اکریل آمید (سیستم (PAGE مورد بررسی قرارگرفت که نشان داد در پراکسیداز ریشه های آلوده به قارچ ایزوآنزیم جدیدی در ناحیه مولکول های سبک آشکار می شود. در نمونه های تحت تیمار ۱٫۵mM SA که کم ترین فعالیت آنزیم را دارند، این باند حذف می شود. در غلظت ۱٫۵mM SA دو باند جدید یکی در ناحیه مولکول های سنگین و دیگری در محل مولکول های سبک به جای دو باند در ناحیه مولکول های سنگین به وجود آمد.