مقاله بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری سپتوریای برگی Mycospharella graminicola که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری سپتوریای برگی Mycospharella graminicola
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Mycospharella graminicola
مقاله اسیدسالیسیلیک
مقاله ارزیابی بیماری
مقاله تیمار بذور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد جلال
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی گل تپه ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: سنجریان فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری سپتوریای برگی در ارقام گندم حساس (اترک و کویر) و مقاوم (دریا و زاگرس) در شرایط گلخانه بررسی شد. تیمار اسید سالیسیلیک به دو صورت پاشش بر روی برگ های گندم و خیساندن بذور در غلظت های متفاوت این ماده انجام شد. در این بررسی از دو جدایه بیماری زای S1 و K8 از قارچ Mycospharella graminicola استفاده شد، که بر اساس نتایج آزمون بیماری زایی جدایه S1 بیماری زاتر بود و در آزمون های بعدی از این جدایه استفاده شد. در آزمون ارزیابی بیماری در تیمار با اسیدسالیسیلیک بر روی گیاه نتایج نشان داد که بین اثر سطوح ارقام و اثر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری اختلاف معنی دار وجود دارد. رقم زاگرس در سطح ۴ میلی مولار اسیدسالیسیلیک با ۰۶٫۴۱ درصدکمترین شدت بیماری، و رقم اترک در سطح ۵٫۰ میلی مولار اسیدسالیسیلیک با ۶۳٫۸۱ درصد بیش ترین شدت بیماری را در این تست نشان دادند. در آزمون تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری به صورت تیمار خیساندن بذر از میان چهار غلظت اسید سالیسیلیک مورد استفاده در این آزمون (۰، ۵٫۰، ۱ و ۲ میلی مولار) غلظت ۱ میلی مولار بهترین سطح کنترل کنندگی را داشت. بر اساس نتایج این تحقیق بهترین غلظت پیشنهادی برای پاشش بر روی برگ های گندم ۲ میلی مولار، و برای تیمار بذور ۱ میلی مولار است.