مقاله بررسی تاثیر استقرار مدیریت کیفیت بر شاخص های عملکرد مطالعه موردی: شرکت صنایع سیمان دشتستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۵۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استقرار مدیریت کیفیت بر شاخص های عملکرد مطالعه موردی: شرکت صنایع سیمان دشتستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت کیفیت
مقاله شاخص های عملکرد
مقاله مدل سازی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: گیوه چیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: بازیاری سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دهه اخیر شاهد تمرکز بسیاری از شرکت ها بر مدیریت کیفیت به عنوان یک فعالیت اساسی جهت بهبود سودآوری، سهم بازار و مزیت رقابتی بوده است. این پژوهش با هدف تعیین میزان به کارگیری اصول و فعالیت های مدیریت کیفیت و میزان تاثیر هر یک از فعالیت ها بر یکدیگر و بر شاخص های عملکرد (عملکرد کارکنان و عملکرد عملیاتی) در شرکت صنایع سیمان دشتستان استان بوشهر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نیروهای شاغل در شرکت صنایع سیمان می باشد.در این مقاله برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از ضریب همبستگی، جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون مدل پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در بین روابط بین فعالیت های مدیریت کیفیت در شرکت، کار تیمی بر بهبود مستمر بیشترین تاثیر را داراست. همچنین در بین روابط بین فعالیت های مدیریت کیفیت و شاخص های عملکرد، ارتباط های تنگاتنگ بین کارتیمی با عملکرد کارکنان و توجه به مشتری با عملکرد عملیاتی از رابطه قوی تری نسبت به بقیه برخوردارند. با توجه به نتایج به دست آمده نیز مشخص گردید که بایستی اقداماتی در راستای افزایش مشارکت گروهی و تیمی صورت گیرد و همچنین لازم است در شرکت مورد مطالعه، در کنار توجه به نتایج و محصولات، به مشتریان داخلی و خارجی توجه ویژه ای شود تا از این طریق بتوان به رشد و بهبود شاخص های عملکرد کمک نمود.