مقاله بررسی تاثیر استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی بر میزان خطاهای دارویی بخش های بستری در مرحله نسخه پیچی در مرکز آموزشی- درمانی شهید مطهری مرودشت: ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی بر میزان خطاهای دارویی بخش های بستری در مرحله نسخه پیچی در مرکز آموزشی- درمانی شهید مطهری مرودشت: ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله خطاهای دارویی
مقاله خطاهای مرحله نسخه پیچی
مقاله بخش های بستری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: حسام سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خطاهای دارویی، یکی از شایع ترین اشتباهات نظام های بهداشتی است که می تواند نتایج بسیار بد و مرگباری به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی بر میزان خطاهای دارویی بخش های بستری در مرحله نسخه پیچی در مرکز آموزشی – درمانی شهید مطهری مرودشت صورت گرفته است.
روش پژوهش: در پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر، در مجموع تعداد ۶۰۰ نسخه بستری در دو مقطع زمانی قبل و بعد از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت. خطاهای اتفاق افتاده در مرحله نسخه پیچی از طریق چک لیست تدوین شده توسط پژوهشگر جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بیشترین خطا در بخش های بستری قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی مربوط به خطای خواندن علامات اختصاری با میانگین ۰٫۵۷ و بعد از استقرار مربوط به عدم تطابق نوع نسخه پیچیده شده با دستور پزشک با میانگین ۰٫۲۴ بود. هم چنین میزان خطاهای دارویی برحسب تعداد اقلام دارویی به طور معناداری بعد از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی کاهش یافته است.
نتیجه گیری: با توجه به اثر سیستم اطلاعات بیمارستانی بر میزان خطاهای دارویی می توان با گسترش این سیستم و استفاده از انواع پیشرفته آن از جمله سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک گام بزرگی در جهت کاهش خطاهای دارویی و در نتیجه افزایش ایمنی بیمار برداشت.