مقاله بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمکی بر کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۰۳ تا ۱۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمکی بر کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسایل کمکی
مقاله فلج مغزی
مقاله کیفیت زندگی مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی شهربابک بمانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: میرخانی سیدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نقایص کارکردی در کودکان فلج مغزی منجر به محدودیت مشارکت آنان در انجام فعالیت های روزمره زندگی و در نتیجه اعمال فشارهای جسمانی و روانی بر مراقبین می گردد که این مساله می تواند تاثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر وسایل کمکی بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه نیمه تجربی حاضر، ۲۹۱ نفر از مادران دارای کودک فلج مغزی ۰ تا ۱۴ ساله ساکن شهر تهران، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس با توجه به سطوح عملکرد حرکتی درشت و توانایی دستی کودک فلج مغزی، وسایل کمکی در اختیار کودکان قرار گرفت. کیفیت زندگی مادران با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی (36 Short form 36) SF-36 شدت فلج مغزی با سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت (Gross motor function classification system یاGMFCS ) و توانایی دستی با سیستم طبقه بندی توانایی دستی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با شاخص های مرکزی و پراکندگی و با استفاده از آزمون آماری Paired t تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین سنی مادران در این گروه، ۳۶٫۶۹ سال و انحراف معیار ۶٫۱۵ بود. نتایج نشان دهنده افزایش معنی داری در میانگین نمرات محدودیت ایفای نقش به دلایل مشکلات فیزیکی (P=0.001)، درد جسمانی (P=0.004)، سلامت عاطفی (P<0.001) و نشاط (P<0.001) و همچنین در ابعاد کلی سلامت روانی (P=0.008)، سلامت جسمانی (P= 0.006) و کیفیت کلی زندگی (P=0.001) قبل و بعد از مداخله بود، ولی در سایر خرده مقیاس ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق، وسایل کمکی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی موثر است.