مقاله بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیری درس عملی آناتومی و مورفولوژی دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیری درس عملی آناتومی و مورفولوژی دندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیلم آموزشی
مقاله یادگیری
مقاله آناتومی
مقاله مورفولوژی دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: مکی نژاد سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی رضوانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی پور سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودمنش زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تکنولوژی رایانه برای افزودن دانش از سال ۱۹۶۰ و دوره تحصیلی الکترونیکی در دانشکده های دندانپزشکی به دنبال مشکلات یادگیری در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ایجاد شد. با توجه به اهمیت آموزش درس عملی مورفولوژی دندان و خلا اطلاعات در جامعه ایرانی این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیری درس عملی آناتومی و مورفولوژی دندان بر روی دانشجویان دندانپزشکی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق بر روی ۶۶ نفر از دانشجویان ترم چهار دندانپزشکی و در سه گروه ۲۲ نفر انجام گرفت. از روی کوریکولوم درس مورفولوژی عملی دندان، سه مبحث درسی (آموزش تراش کانین، پره مولر اول فک بالا و پره مولر دوم فک پایین) که از نظر پیچیدگی و ساعت و پیش نیاز یکسان بودند ‌انتخاب شدند. درهر یک از مباحث درسی، تدریس سنتی (کنترل) و نمایش فیلم (بعد و قبل از تدریس سنتی)، در سه گروه اجرا گردید. در پایان ترم نمرات درس عملی مورفولوژی دندان ارزیابی و با آزمون برآوردگر تعمیم یافته و مدل حاشیه ای (GEE) و همچنین نقش عوامل مرتبط با میزان یادگیری درس عملی مورفولوژی به کمک آزمون والد آنالیز گردیدند.
یافته ها:با توجه به نتایج به دست آمده از Generalized Estimating Equations (GEE) تفاوت آماری معنی داری بین سه گروه در میزان یادگیری درس عملی مورفولوژی دندان مشاهده نشد و گروه کنترل و مداخله از نظر آماری نتایج یکسانی داشتند که به ترتیب p=0.15 و p=0.3 بود. سایر متغیرهای بررسی شده از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را با میزان یادگیری درس عملی مورفولوژی دندان نداشتند (p>0.05). درنهایت در بین گروه ها و سه تکنیک اجرا شده همچنان روش سنتی در بین گروه ها از نظر نمره اخذ شده، بیشترین نمره را نسبت به دو تکنیک دیگر داشت.
نتیجه گیری: در بین گروه ها و سه تکنیک اجرا شده همچنان روش سنتی بیشترین نمره را نسبت به دو تکنیک اجرا شده دارا بود.