مقاله بررسی تاثیر استفاده از جیره غذایی حاوی زئولیت، بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استفاده از جیره غذایی حاوی زئولیت، بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئولیت
مقاله شاخص های رشد
مقاله بازماندگی
مقاله بچه ماهی کپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: میرآقازاده شیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به مدت شش هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیجوال بندرترکمن در استان گلستان انجام گرفت. آزمایشات در ۴ تیمار و ۳ تکرار بصورت زیر انجام گرفت: تیمار ۱: تیمار شاهد (بدون زئولیت)، تیمار ۲: ۳% وزن غذا زئولیت، تیمار ۳: ۶% وزن غذا زئولیت، تیمار ۴: ۹% وزن غذا زئولیت. میزان غذادهی بر اساس ۱۰ درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار، در روز صورت گرفت. در طول مدت پرورش میزان اکسیژن محلول برابر ppm 5.5-6، دما برابر ۲±۲۶ درجه سانتی گراد و PH در طول آزمایش برابر ۷٫۵-۸ اندازه گیری گردید. بچه ماهیان کپور در طول دوره آزمایش با غذای SFC که دارای رطوبت %۸٫۷، خاکستر %۱۱٫۲، پروتئین ۳۲% و چربی %۱۰٫۵ بود تغذیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها و رسم نمودارها به ترتیب توسط نرم افزارهای ۱۳ SPSS و ۲۰۰۳ Excel انجام شد نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (p< 0.05). بطوری که بیشترین افزایش وزن و طول و بیشترین مقدار ضریب رشد (GR)، ضریب رشد ویژه (SGR) و درصد افزایش وزن بدن (BWI) را بچه ماهیان کپور در تیمار ۳ و با ۶ درصد زئولیت در جیره غذایی روزانه و کمترین مقدار این شاخص ها را هم در تیمار شاهد داشتند. ضمن این که هیچ گونه اختلاف معنی داری در میزان FCR (ضریب تبدیل غذایی)، CF (ضریب چاقی) و درصد بازماندگی مشاهده نشد (P>0.05). نتایج نشان داد که استفاده از ۶ درصد زئولیت در جیره غذایی روزانه باعث رشد بهتر در ماهی کپور می گردد.