مقاله بررسی تاثیر استرس گرمایی روی برخی فراسنجه های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۶۲۱ تا ۱۶۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استرس گرمایی روی برخی فراسنجه های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس گرمایی
مقاله فراسنجه های خونی
مقاله بیوشیمیایی
مقاله ایمنی هومورال
مقاله جوجه های گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: دادیان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده مجدی ساجد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثرات استرس گرمایی بر روی برخی فراسنجه های خونی، بیوشیمیایی سرم و ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی انجام گردید. ۸۰ قطعه جوجه گوشتی یکروزه نژاد Cobb جنس مخلوط در دو گروه ۴۰ تایی شاهد و تیمار به صورت تصادفی توزیع شدند. شرایط مدیریتی، تغذیه، تراکم، تهویه و برنامه واکسیناسیون در هر دو گروه یکسان بوده و تنها تفاوت بین دو گروه میزان دمای اعمال شده در هفته آخر دوره پرورش بود به طوری که دمای مربوط به گروه شاهد در هفته آخر (۴۲-۳۶ روزگی) ۲۴ درجه سانتی گراد و در گروه تیمار در همین مدت ۳۳ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد. نمونه های خونی از پرندگان هر دو گروه در پایان روز ۴۲ از طریق ورید بالی اخذ گردید و به منظور اندازه گیری فراسنجه های خونی یک قسمت از خون اخذ شده در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد (۱ mg/ml) EDTA ریخته شد و سریعا در آزمایشگاه فراسنجه های هماتولوژی آنها (هماتوکریت، شمارش گلبول های سفید، شمارش تفریقی گلبول های سفید) تعیین شد. در قسمت دیگری از خون اخذ شده pH خون اندازه گیری و پس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم میزان برخی فراسنجه های بیوشیمیایی از جمله پروتئین تام و گلوکز به روش رنگ سنجی با استفاده از کیت های اختصاصی اندازه گیری شدند. به منظور ارزیابی تاثیر استرس گرمایی در وضعیت ایمنی هومورال نیز نمونه های سرمی توسط تست سرولوژیک HI (آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون) آزمایش شدند تا میزان آنتی بادی تولیدی توسط واکسن نیوکاسل مشخص گردد. نتایج این بررسی کاهش معنی دار در میزان درصد هماتوکریت، درصد لنفوسیت و مقادیر سرمی پروتئین تام (۰٫۰۵>p) و افزایش معنی دار درصد هتروفیل، نسبت هتروفیل به لنفوسیت، مقادیر سرمی گلوکز و pH خون در ماکیان گروه تیمار نشان داد (۰٫۰۵>p). استرس گرمایی تاثیر معنی داری در مقادیر منوسیت و ائوزینوفیل ایجاد نکرد. میانگین مقادیر عیار آنتی بادی HI نیوکاسل در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان داد (۰٫۰۵>p). نتایج مطالعه نشان داد که جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی در اثر تضعیف سیستم ایمنی، مستعد ابتلا به بیماری نیوکاسل و متعاقبا درگیری با عفونت های ثانویه هستند.