مقاله بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۶۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله استراتژی های مدیریت دانش
مقاله تئوری مکمل
مقاله تحلیل رابطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مورکانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند اوج گیری نقش دانش، نوآوری و فناوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست های راهبردی سازمان ها جای گیرد. مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانش سازمان ها در بخش های مختلف تاثیرگذاری مستقیم بر عملکرد را به همراه داشته باشد. مقاله حاضر از طریق ایجاد یک تئوری مکمل از اقتصادیات، ارتباط بین استراتژی های مدیریت دانش (KM) و عملکرد سازمانی را بررسی می کند. بخش تجربی کار بر اساس داده هایی در زمینه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی است که از نمونه ای مرکب از ۱۳۱ شرکت ایرانی انتخابی به شیوه تصادفی بدست آمده است. نتایج مبین سه نوع ارتباط بین استراتژی های مدیریت دانش است: غیرمکمل، مکمل متقارن غیرانتقادی و مکمل نامتقارن. از ترکیب استراتژی های مدیریت دانش از نوع آشکار و ضمنی یک غیرمکمل بدست می آید که در نهایت سطوح بالاتری از عملکرد سازمانی را فراهم می آورد. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که شرکت ها از طریق بکارگیری استراتژی های برون گرا یا درون گرا، از مدیریت دانش بهره می برند. با ترکیب استراتژی های ضمنی-درون گرا و آشکار-برون گرا مدیریت دانش یک رابطه مکمل بوجود می آید که بیانگر تاثیرات هم افزای استراتژی های مدیریت دانش بر روی عملکرد است.