مقاله بررسی تاثیر اجرای ۵s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر اجرای ۵s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۵s
مقاله کارایی
مقاله اثربخشی
مقاله کارکنان کلانتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
۵s به عنوان یکی از اصول کایزن (بهبود مستمر) با هدف افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد، از طریق تغییرات درونی در کارکنان است. این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای ۵s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری ها می پردازد. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است و در آن از آزمون T زوج نمونه ای برای بررسی تاثیر متغیرها استفاده شد. در ابتدا، با استفاده از ادبیات تحقیق، شاخص ها و مولفه های کارایی و اثربخشی استخراج و پس از آن، کارکنان دو کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس و ۱۴۰ باغ فیض فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان جامعه آماری این تحقیق به تعداد ۶۶ نفر (در مجموع ۱۳۲ نفر) به صورت مساوی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس، به وسیله پرسشنامه های طراحی شده (محقق ساخته)، وضع موجود کارایی و اثربخشی مورد سنجش و سپس آموزش ۵s ارائه شد و پس از آن، از طریق پرسشنامه دوم، مجددا نظر کارکنان نسبت به تاثیر اجرای متغیر ۵s بر کارایی و اثربخشی مورد سنجش قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرهای خبرگان و پایایی آنها با استفاده از نرم افزار محاسبه گردید. یافته های حاصل از تحقیق گویای آن است که از نظر کارکنان مورد بررسی متغیر مستقل اجرای ۵s بر کارایی و اثربخشی کارکنان کلانتری ها موثر است.