مقاله بررسی تاثیر ابعاد ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی براحساس شهروندی (مطالعه موردی: ساکنان ۱۸ سال به بالای شهر مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ابعاد ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی براحساس شهروندی (مطالعه موردی: ساکنان ۱۸ سال به بالای شهر مشهد)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس شهروندی
مقاله وظایف شهروندی
مقاله حقوق شهروندی
مقاله سرمایه اجتماعی ساختاری
مقاله سرمایه اجتماعی شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارکهن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی مهر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان امروز شهروندی یکی از اساسی ترین مفاهیم در حوزه مسائل شهری تعریف می شود؛ به گونه ای که بررسی عوامل موثر بر تحقق و یا موانع عدم تحقق این مفهوم در سطوح محلی و شهری مورد توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران امر است. جوامع شهری، برای بقای خود نیازمند حضور شهروندانی هستند که از احساس شهروندی بالایی که به عنوان اصلی ترین مولفه در عمل به شهروندی تلقی می شود برخوردار باشند. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به عنوان کلید استقرار جامعه مدنی مطرح است؛ هدف این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد ساختاری (شبکه های مشارکت اجتماعی) و شناختی (اعتماد، اطلاعات و همیاری) سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی افراد است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن ساکنان مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد هستند که ۴۱۵ نفر آن ها از طریق نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از پرسش نامه، داده های مورد نیاز، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss و Amos پردازش شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین احساس شهروندی و هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به طوریکه میزان اثرگذاری بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی ۰٫۴۳۴ و میزان اثرگذاری بعد ساختاری آن بر احساس شهروندی ۰٫۲۸۹ است.
هم چنین نتایج تحقیق بیانگر این مطلب است که در جامعه آماری این مطالعه، فلش علیت با حرکت از بعد ساختاری به بعد شناختی سرمایه اجتماعی در افزایش احساس شهروندی افراد نقش موثرتری ایفا می کند.