مقاله بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود محافظه کارانه
مقاله مدیریت سود متهورانه
مقاله آستانه ها
مقاله حاکمیت شرکتی
مقاله اعضای غیرموظف هیات مدیره
مقاله سرمایه گذاران نهادی عمده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: کردتبار حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رساییان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده) بر شدت رفتار مدیریت سود بررسی شده است. شدت رفتار مدیریت سود که بر اساس مدل آستانه و از طریق افزایش سود گزارش شده است و رساندن آن به آستانه های مطلوب سودآوری (سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل) تعریف می شود، گذر و عدم گذر از سطوح مطلوب سودآوری و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است. فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۸۵ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۸۸، از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی آزمون شده است. در بررسی مدیریت سود افزایشی، با توجه به نتایج، وجود چنین رفتاری با خطای ۱% مورد تایید قرار گرفت.
نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شدت رفتار مدیریت سود که با رگرسیون لجستیک مدل لاجیت و آزمون U من- ویتنی مورد آزمون قرار گرفت، نشان می دهد که متغیرهای مستقل نمی توانند رفتار متهورانه مدیریت سود را محدود کنند. فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیرموظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.