مقاله بررسی تاثیر آنی ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا بر روی شاخص های تعادلی افراد سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب توانبخشی از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آنی ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا بر روی شاخص های تعادلی افراد سالمند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله موبیلیزاسیون
مقاله تعادل
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: نیکزاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی کلانتری خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده باغبان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: افتادن و آسیب های متعاقب آن یکی از بزرگترین چالش های سالمندان است. ارائه روش هایی جهت بهبود شاخص های تعادلی افراد سالمند و جلوگیری از افتادن آنها، از اهداف مهم نظام سلامت جامعه است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا بر تعادل سالمندان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مردان و زنان داوطلب بالای ۶۰ سال به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه مداخله، پروتکل درمان شامل انجام ۲۰ دقیقه ماساژ و موبیلیزاسیون در ناحیه پا و مچ پا بود و در گروه شاهد از دیاترمی موج کوتاه به صورت خاموش روی ناحیه مچ پا و کف پا به مدت ۲۰ دقیقه استفاده شد. در این مطالعه افراد در هر گروه با دو آزمون تعادلی بالینی «ایستادن بر روی یک پا» و «رساندن دست ها به طرفین» قبل از شروع پروتکل و بعد از آن، مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج قبل و بعد مقایسه شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد پس از انجام ۲۰ دقیقه ماساژ و موبیلیزاسیون پا و کف پا، در آزمون «ایستادن بر روی یک پا» به طور معنی دار تعادل در گروه مداخله بهبود می یابد (P<0.05) و اثر متقابل بین زمان و گروه نیز در آزمون «ایستادن بر روی یک پا» با P<0.01 در گروه مداخله معنی دار بود. در آزمون «رساندن دست ها به طرفین» اگر چه تفاوت معنی داری قبل و بعد از مداخله در دو گروه مشاهده نشد. اما از نظر عددی افزایش مسافت رساندن دست ها به طرفین در گروه مداخله دیده شد. اثر متقابل بین زمان و گروه در گروه مداخله با P<0.01 معنی دار بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا اثرات مثبت آنی بر روی تعادل سالمندان دارد و در صورتی که مطالعات آتی تداوم این اثرات را تایید نماید می تواند به عنوان روشی آسان و ارزان جهت بهبود شاخص های تعادلی سالمندان معرفی گردد.