مقاله بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک بر آگاهی های بهداشتی دختران پایه سوم ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۳۲ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک بر آگاهی های بهداشتی دختران پایه سوم ابتدایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کودک به کودک
مقاله آموزش بهداشت
مقاله دانش آموزان ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجار لشگری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم آقایی فلورا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نیری ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کودکان با ارزش ترین ذخایر جامعه هستند، هر قدر برای حفظ و آموزش این منابع کوشش شود، جامعه در آینده ثروتمندتر و سعادتمندتر می شود. از جمله الگوهای موفق در این زمینه، آموزش کودک به کودک است. این مطالعه، با هدف تعیین تاثیر آموزش کودک به کودک، بر آگاهی های بهداشتی دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی شهرستان تنکابن در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه تجربه و کنترل از بین ۲۶۱ دانش آموز پایه سوم ابتدایی شاغل به تحصیل در مدارس دولتی شهرستان تنکابن، تعداد ۱۵۴ نفر که معیار ورود به مطالعه را داشتند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه تجربه و کنترل قرار گرفتند. تعداد ۱۲ نفر از دانش آموزان مستعد پایه پنجم، برای آموزش به دانش آموزان پایه سوم انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها در دو مرحله قبل و بعد از آموزش، از دانش آموزان مورد پژوهش جمع آوری گردید. نتایج توسط آزمون های آماری Chi-square، Independent T Test وPaired T Test  در سطح اطمینان  99درصد تجزیه و تحلیل شد.