مقاله بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی بالینی به روش پورت فولیو بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۷۰ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی بالینی به روش پورت فولیو بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله ارزشیابی
مقاله پورت فولیو
مقاله رضایتمندی
مقاله دانشجویان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حویزیان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی شایسته
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: شینی جابری پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لزوم بازنگری در روش های فعلی آموزش در پرستاری و استفاده از روش های آموزش و ارزشیابی نوین در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است، لذا این مطالعه با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان پرستاری از به کارگیری روش آموزش و ارزشیابی بالینی پورت فولیو و روش روتین صورت گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش کارآزمایی بالینی، کلیه دانشجویان ترم ۶ کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز (۳۷ دانشجو) که طبق برنامه ریزی دانشکده به ۴ گروه تقسیم شده بودند، جهت گذراندن کارآموزی به روش پورت فولیو و روتین انتخاب شدند. روش کار بدین صورت بود که در یک واحد کارآموزی به صورت روتین و واحد کارآموزی بعدی به شیوه پورت فولیو آموزش داده و ارزشیابی شدند. رضایت دانشجویان از دو شیوه آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته رضایت سنجی مقایسه گردید.
یافته ها: در موارد مشابه بودن موضوعات موجود در روش آموزش و فرم ارزشیابی با تجربیات بالینی مواجه شده، ایجاد علاقه و انگیزه برای مشارکت دانشجو در یادگیری، ایجاد انگیزه برای استفاده از کتاب ها و سایر منابع علمی، کمک به یافتن موارد نقص و جبران آن طی کارآموزی، همسو بودن موضوعات موجود در روش ارزشیابی به شیوه پورت فولیو با اهداف آموزشی و میزان یادگیری در روش پورت فولیو میزان رضایتمندی دانشجویان بیشتر و معنی دار بود (p<0.01). همچنین متوسط نمره کل رضایت مندی دانشجویان از روش پورت فولیو (۲۹٫۸۳±۲٫۲۵) بیشتر از روش متداول (۲۷٫۸۹±۳٫۰۶) بود (p<0.01).
نتیجه گیری: رضایت بیشتر دانشجویان در برخی زمینه ها از شیوه آموزش پورت فولیو، موید مزایای استفاده از این روش آموزشی جدید می باشد و می توان آن را به عنوان یک روش تلفیقی از آموزش و ارزشیابی دانشجو محور به کار برد.