مقاله بررسی تاثیر آموزش های جنسی مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری زناشویی زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش های جنسی مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری زناشویی زنان متاهل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش جنسی
مقاله ازدواج
مقاله سازگاری
مقاله مذهب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: نامنی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گلمکانی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: نجف نجفی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازگاری زناشویی، پایه و اساس زندگی مشترک است. دو مورد از مهمترین عوامل موثر بر آن، رضایت جنسی و اعتقادات مذهبی می باشد. دین و مذهب نیز به نقش آموزش های جنسی تاکید ورزیده است، لذا مطالعه حاضر با هدف توام ساختن آموزش های جنسی با آموزه های دینی مرتبط با آن و بررسی تاثیر آن بر سازگاری زناشویی زنان متاهل انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی یک گروهه با پیش آزمون و پس آزمون در سال ۱۳۹۱ بر روی ۳۰ زن متاهل مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی – درمانی شهر مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به مدت ۶ هفته در کلاس های آموزشی شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه شامل: فرم مشخصات فردی، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و مقیاس شاخص عملکرد جنسی زنان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های تی زوجی و ضریب همبستگی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن زنان ۷٫۲±۳۳٫۹ سال و میانگین مدت ازدواج آنان ۶٫۸±۱۳٫۱ سال بود. اکثر زنان خانه دار بوده و درآمد در حد کفاف داشتند. پس از آموزش،نمره کل سازگاری زناشویی از ۱۹٫۵۱±۹۴٫۱۲ به ۱۶٫۵±۱۰۲٫۶۱ ارتقاء یافت (۰٫۰۰۲=p) و در خرده مقیاس های توافق (۰٫۰۰۲=p) و تجلی ابراز احساسات (۰٫۰۱=p) تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری: آموزش های جنسی توام با آموزه های دینی می تواند باعث افزایش سازگاری زناشویی کلی، توافق و تجلی عواطف در زندگی زناشویی شود.