مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های مطالعه بر راهبردهای یادگیری و مطالعه، خودکارامدی و رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مهارت های مطالعه بر راهبردهای یادگیری و مطالعه، خودکارامدی و رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های مطالعه
مقاله راهبردهای مطالعه
مقاله یادگیری
مقاله خودکارامدی
مقاله رضایتمندی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوحی عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نژاد ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی بهشید
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عدم رعایت اصول مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارایی و بازدهی انسان، تضعیف روحیه و کاهش اعتماد به نفس، خستگی و دلزدگی از مطالعه می شود. مطالعه موثر مانند هر کار دیگری نیاز به یادگیری مهارت های ویژه دارد. این مهارت ها شامل روش های دریافت، ذخیره سازی و یادآوری صحیح مطالب است. هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن نقش و تاثیر آشنایی با مهارت های تحصیلی شامل راهبردهای مطالعه و یادگیری در اصلاح سبک های مطالعه و خودکارامدی تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان بود.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مداخله ای (Interventional) بود که با استفاده از آزمون قبل و بعد از آموزش بر روی ۷۵ نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی جدیدالورود سال ۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان انجام شد. دانشجویان یک پرسش نامه شامل چهار بخش اطلاعات دموگرافیک، راهبردهای مطالعه و یادگیری، خودکارامدی و رضایتمندی را تکمیل نمودند. جمع آوری اطلاعات در دو نوبت قبل و بعد از آموزش انجام و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، آزمون Paired t و شاخص های مرکزی و پراکندگی صورت گرفت و داده ها با استفاده از جداول توصیفی بیان گردید.
یافته ها: بین میانگین راهبردهای یادگیری قبل از مداخله (۲٫۶±۱۰٫۵) و بعد از مداخله (۱٫۸±۱۳٫۶) و همچنین بین میانگین راهبردهای مطالعه قبل از مداخله (۱٫۸±۱۰٫۶) و بعد از مداخله اختلاف معنی داری وجود داشت (۰٫۰۰۱>P). بین میانگین خودکارامدی قبل از مداخله (۳٫۲±۱۰٫۵) و بعد از مداخله (۱۲٫۳±۲٫۴) و بین میانگین رضایتمندی قبل از مداخله (۹٫۴±۳٫۴) و بعد از مداخله (۱۲٫۰۸±۲٫۹) نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد (۰٫۰۰۱>P).
نتیجه گیری: راهبردهای یادگیری و مطالعه قابل آموزش و یادگیری هستند و با ارتقای این راهبردها احساس رضایتمندی و خودکارامدی در دانشجویان افزایش می یابد. با استفاده از نتایج این مطالعه، پیشنهاد می گردد که یک درس یک واحدی برای آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری جهت ارتقای این مهارت ها به دانشجویان دانشگاه ها طراحی شود.