مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های سازگاری به والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مهارت های سازگاری به والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت های سازگاری به والدین
مقاله مشکلات رفتاری
مقاله دانش آموزان دوره ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت اللهی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای سازگاری به والدین برکاهش مشکلات رفتاری کودکان ۷-۹ ساله درنمونه غیربالینی انجام شد. برای دستیابی به این هدف از یک طرح پژوهشی از نوع آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این ترتیب که با روش نمونه گیری خوشه ای ۴ مدرسه از بین مدارس دولتی شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.
به این صورت که در نهایت ۳۰ نفر از مادران کودکان ۷-۹ ساله در قالب گروه آزمایشی، به مدت ۸ هفته، هر هفته یک جلسه به مدت دو ساعت برنامه آموزش مهارتهای سازگاری را دریافت کردند. گروه کنترل نیز در نهایت ۳۱ نفر شدند.
ابزار اندازه گیری پژوهش، آزمون فهرست رفتاری کودک (CBCL) بود. نتایج بررسی داده های کمی پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر آن بود که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری در میزان مشکلات رفتاری کودکان (P<0.01) نشان دادند.