مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله دانشجویان
مقاله سندرم قبل از قاعدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی سعدالدین شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: دادی گیوشاد رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری شاملو زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی، مجموعه ای از علائم ناخوشایند فیزیکی، روانی یا رفتاری است که به صورت تکرار شونده در فاز لوتئال چرخه قاعدگی مشاهده می شود. ۹۰ درصد زنان، درجاتی از نشانه های سندرم قبل از قاعدگی را تجربه می کنند. تاکنون درمانی برای سندرم قبل از قاعدگی تایید نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم روانی و جسمانی سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه از بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۲ بر روی ۶۸ دانشجوی سال اول کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه آموزش و کنترل قرار گرفتند. گروه آموزش، مهارت های زندگی را طی ۸ جلسه آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و قاعدگی، پرسشنامه سلامت عمومی، فرم تشخیص موقت سندرم قبل از قاعدگی، فرم ثبت وضعیت روزانه علائم و فرم های سنجش آگاهی و نگرش درباره سندرم قبل از قاعدگی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های من ویتنی، تی مستقل، تی زوج و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه از نظر متغیرهای سن، سن منارک، شاخص توده بدنی، تحصیلات و شغل پدر و مادر، رشته تحصیلی، طبقه اجتماعی- اقتصادی، دیسمنوره و شدت آن، شدت سندرم قبل از قاعدگی، تاخیر در انجام فعالیت های روزانه و غیبت از کلاس درس به دلیل سندرم قبل از قاعدگی، آگاهی و نگرش درباره سندرم قبل از قاعدگی همگن بودند. دو گروه از نظر شدت علائم روانی سندرم قبل از قاعدگی بعد از مداخله تفاوت معنی داری داشتند (p=0.005). اما از نظر شدت علائم جسمانی سندرم قبل از قاعدگی در بعد از مداخله، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p=0.907).
نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی، شدت علائم روانی سندرم قبل از قاعدگی را کاهش می دهد.