مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر میزان افسردگی دانشجویان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روان پرستاری از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر میزان افسردگی دانشجویان پرستاری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله مهارت حل مساله
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی خانی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی مولود
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی خانی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که شیوع آن در قشر دانشجویی بیش از ۱۰-۴۶% تخمین زده شده است. به علت وجود تفاوت در مهارت های افراد برای حل مشکلات، میزان افسردگی آنان می تواند با نقص در مهارت های حل مساله مرتبط باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مهارت حل مساله بر میزان افسردگی دانشجویان می باشد.
روش: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که ۵۷ نفر از دانشجویان پرستاری که دارای خصوصیات نمونه پژوهش بودند، به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (۳۰ نفر) و شاهد (۲۷ نفر) تقسیم شدند. برای گروه مداخله، جلسات آموزشی توانایی مهارت حل مساله در هفت جلسه و دو بار درهفته تشکیل شد، برای گروه شاهد مداخله خاصی اجرا نگردید، سپس مجددا یک هفته بعد تست افسردگی بک برای هر دو گروه ارزیابی شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و تست افسردگی بک بود. داده ها با استفاده از روش های آماری کای اسکوئر و تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره افسردگی دانشجویان گروه مداخله از ۱۴٫۸ قبل از مداخله به ۱۲٫۷ بعد از مداخله کاهش یافت. نتایج اختلاف معناداری را در گروه مداخله نشان داد (p<0.05)، بدین معنا که با استفاده از آموزش مهارت حل مساله افسردگی کاهش می یابد. این در حالی است که در گروه شاهد، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد (P>0.05).