مقاله بررسی تاثیر آموزش مشارکتی بیمار محور بر نمرات فرایند پرستاری و تفکر انتقادی کارآموزان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مشارکتی بیمار محور بر نمرات فرایند پرستاری و تفکر انتقادی کارآموزان پرستاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری مشارکتی
مقاله استدلال بالینی
مقاله تفکر انتقادی
مقاله آموزش
مقاله فرایند پرستاری
مقاله کارآموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوحی عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: چالشی که امروزه آموزش پرستاری با آن روبرو است توسعه یک برنامه درسی با راهکارهای مناسب خصوصا در آموزش بالینی به منظور توسعه مهارت های تفکر انتقادی در فرایند مراقبت از بیماران است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش مشارکتی بیمار محور در کارآموزان پرستاری بر تفکر انتقادی و فرایند مراقبت از بیماران بخش داخلی قلب بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی دانشجویان ترم پنج پرستاری که با تخصیص تصادفی به دو گروه ۳۰ نفر مداخله آموزش مشارکتی و ۳۰ نفر شاهد آموزش بالینی بر اساس روش معمول تقسیم شده بودند، انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه ای متشکل از سه بخش اطلاعات دموگرافیکی، سوالات مربوط به فرایند پرستاری و آزمون مهارت های تفکر انتقادی استاندارد کالیفرنیا فرم بود.
یافته ها: میانگین نمرات پس آزمون تفکر انتقادی گروه مورد ۱۲٫۸ و گروه شاهد ۹٫۲۳ بود که از لحاظ آماری این تفاوت معنی دار بود P<0.05. همچنین در رابطه با مقایسه میانگین نمره پس آزمون فرایند پرستاری در دو گروه ۱۵٫۸ مورد و ۱۳٫۴۳ شاهد اختلاف معنی دار آماری P<0.05 مشاهده شد.
نتیجه گیری: هر دو گروه از نظر آموزشی پیشرفت داشته اند. از آن جایی که دانشجویان گروه مورد به صورت گروهی در مطالعه بیماران واقعی (case study) مشارکت می نمودند و جستجوی اطلاعات را در مراقبت نقادانه بکار می بردند، لذا پیشرفت گروه مورد به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد بیشتر بوده است و این تفاوت منجر به دسته بندی اطلاعات، درک و فهم از موقعیت بیمار استدلال منطقی و اولویت بندی مشکلات و ارزشیابی می شده است.