مقاله بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده نسبت به انتخاب نوع زایمان در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۵۳۱ تا ۵۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده نسبت به انتخاب نوع زایمان در زنان باردار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مادران باردار
مقاله زایمان
مقاله سزارین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی ثانوی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: نویدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری مقدم علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دلیل عوارض همراه با سزارین و آمار رو به افزایش سزارین در کشور، انتخاب یک شیوه آموزشی مناسب در جهت کاهش این روند حائز اهمیت است.
روش کار: مطالعه حاضر نیمه تجربی که بر روی ۲۰۰ خانم باردار سه ماهه سوم بارداری با قصد یا تصمیم به سزارین انتخابی مراجعه کننده به متخصصان زنان و زایمان شهر زاهدان از زمستان ۸۹ تا تابستان ۹۰ با روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام شد. پس از انجام پیش آزمون با پرسشنامه ای روا و پایا شده در دو گروه مداخله و کنترل، مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در گروه مداخله انجام شد. بعد از صرف زمان انتظار یک ماهه در هر دو گروه پس آزمون انجام شد. از آزمونهای t، کای اسکوئر و مدل رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: یافته ها اختلاف آماری معنی داری را بین تغییر نمرات آگاهی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، هنجارهای ذهنی و درصد قصد رفتاری و رفتار (P<0.001) بین زنان باردار گروه مداخله و شاهد بعد از مداخله آموزشی نشان داد. همچنین نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که بیشترین پیش بینی کننده رفتار، دو سازه قصد رفتاری و کنترل رفتار درک شده است. در کل ۲۲ درصد از خانم های گروه مداخله و ۴ درصد از خانم های گروه کنترل، زایمان طبیعی نمودند و بیشترین انگیزه برای اطاعت را خانم ها به ترتیب پزشک، همسر و خودشان ذکر نمودند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش انتخاب زایمان طبیعی در جمعیت مورد مطالعه داشت. لذا با توجه به تاثیر آموزش بر اساس این تئوری پیشنهاد می شود سیاستی اتخاذ شود تا زنان باردار با قصد سزارین انتخابی بتوانند بسته های آموزشی بر اساس این تئوری را دریافت و در جلسات بحث گروهی حضور یابند.