مقاله بررسی تاثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۹۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم تجربی
مقاله رویکرد اکتشافی
مقاله خلاقیت
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله دوره راهنمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی شوبو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: با عنایت به این که رویکرد اکتشافی به عنوان یکى از روش هاى یادگیرى فعال مطرح است استفاده از این رویکرد مى تواند به عنوان یک روش تدریس مناسب در آموزش علوم تجربى مورد توجه قرار گیرد.
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر سنندج است.
روش: روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه می باشد، برای این منظور ۶۰ نفر از بین دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر سنندج در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب و از نظر خلاقیت و انگیزه پیشرفت مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان موثر است. همچنین در بررسی تاثیر رویکرد اکتشافی بر مولفه های خلاقیت نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمرات سیالی، ابتکار و بسط دانش آموزان گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بوده است اما در مولفه انعطاف پذیری تفاوت میانگین بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.