مقاله بررسی تاثیر آموزش سیستم های حسابداری در مراکز آموزش عالی بر روند استخدام فارغ التحصیلان حسابداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش سیستم های حسابداری در مراکز آموزش عالی بر روند استخدام فارغ التحصیلان حسابداری
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله سیستم های حسابداری رایانه ای
مقاله روند استخدام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش سیستم های حسابداری در مراکز آموزش عالی بر روند استخدام فارغ التحصیلان حسابداری است. متغیرهای مستقل آن عبارتند از آموزش سیستم های حسابداری و میزان زمان آموزش و و متغیر وابسته عبارتست از روند استخدام. نحوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات عمومی، فردی وپرسشنامه ارزیابی متغیرهای مستقل آموزش و زمان آموزش سیستم های حسابداری و روند استخدام فارغ التحصیلان می باشد.
با توجه به جامعه آماری ۴۴۰ نفری، برای هر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری طبق جدول نمونه – گیری مورگان، ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری در هر گروه انتخاب شده اند. روش تحقیق حاضر از نوع هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که بین آموزش سیستم های حسابداری و زمان آموزش این سیستم ها در مراکز آموزش عالی رابطه معناداری وجود دارد. میانگین آموزش سیستم های حسابداری در بین کارشناسی بیش از کارشناسی ارشد است ولی روند استخدام در میان کارشناسی ارشد بیش از کارشناسی می باشد.