مقاله بررسی تاثیر آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده بر آگاهی و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی و نگرش آنان بر جنسیت مدرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۷۲ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش درس جمعیت و تنظیم خانواده بر آگاهی و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی و نگرش آنان بر جنسیت مدرس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش،آگاهی
مقاله نگرش
مقاله درس جمعیت و تنظیم خانواده
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مقدم مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مشعوفی مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مردی افروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: واحد درسی جمعیت وتنظیم خانواده در دوره های مختلف دانشگاهی به منظور ارتقاء آگاهی ونگرش دانشجویان و افزایش قدرت تصمیم گیری آنان در زمینه باروری، بهداشت جنسی و تنظیم خانواده ارائه می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش درس جمعیت وتنظیم خانواده برآگاهی و نگرش دانشجویان دختردانشگاه محقق اردبیلی نسبت به موضوعات مربوطه و تعیین نگرش آنان در مورد جنسیت مدرس این درس انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی کلیه دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی (۱۸۹نفر) بوسیله پرسشنامه محقق ساخته در قبل وبعد از آموزش واحد درسی تنظیم خانواده تحت بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده ار روش های آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که ۸۸٫۹ درصد دانشجویان در گروه سنی ۲۵-۲۰ سال قرار دارند؛ ۱۲٫۷ درصد متاهل و
۲٫۱ درصد از متاهلین دارای یک فرزند بودند. نتایج مطالعه اختلاف آماری معنی داری را بین نمرات آگاهی ونگرش قبل و بعد نشان داد (p>0.05). اکثر دانشجویان دختر خواستار مدرس زن در این درس بودند. از دید دانشجویان بهترین زمان ارائه این درس سال اول تحصیل بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این بررسی ارائه آموزشهای تنظیم خانواده برای دختران با استفاده از روش های آموزشی متنوع، مناسب و مستمر آموزشی در دانشگاهها مهمترین راه بالا بردن آگاهی و تغییر نگرش افراد و ایجاد انگیزه برای مشارکت فعال در امر تنظیم خانواده می باشد.