مقاله بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله کیفیت زندگی
مقاله تحمل پریشانی
مقاله مادران
مقاله مراقبت معنوی
مقاله نوزاد نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریحانی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوت پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاثیر آسیب زای تولد زود هنگام نوزاد بر مادر، توانایی او را برای تفکر مختل می کند. با توجه به اینکه معنویت به عنوان یک پایگاه مستحکم می تواند یک عامل قوی در کنترل شرایط پرتنش باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران دارای نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۶۰ نفر از مادران دارای کودک نارس در بیمارستان های ام البنین (س) و قائم (ع) شهر مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه در ابتدا و انتهای مطالعه و زمان پیگیری، پرسشنامه مقیاس تحمل پریشانی را تکمیل کردند. سپس به مدت ۱۴ روز (هر روز به مدت ۱۵ دقیقه) تحت آموزش آگاهی افزایی در رابطه با شرایط نوزاد قرار گرفتند، با این تفاوت که مادران در گروه مداخله علاوه بر آگاهی افزایی در رابطه با شرایط نوزاد، تحت آموزش خود مراقبتی معنوی در ۶ جلسه، به صورت یک روز در میان به مدت ۴۵ دقیقه قرار گرفتند. پیگیری ۲ هفته بعد و به صورت تلفنی و هفته ای۲ بار انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، شپیروویلک، تحلیل واریانس با مقادیر تکراری، تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره تحمل پریشانی در مرحله قبل از مداخله در گروه کنترل ۷٫۶±۳۸٫۵ و در گروه مداخله ۷٫۲±۳۵٫۴ بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، دو گروه از این نظر همگن بودند (۰٫۱۱۲=p). پس از مداخله میانگین نمره تحمل پریشانی در گروه کنترل ۷٫۰±۳۳٫۷ و در گروه مداخله ۶٫۷±۴۱٫۹ بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، تحمل پریشانی پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش معنی داری داشت (۰٫۰۰۰=p). در مرحله پیگیری نمره تحمل پریشانی گروه کنترل ۷٫۷±۳۹٫۱ و در گروه مداخله ۶٫۴±۴۲٫۲ بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، تحمل پریشانی دو گروه از لحاظ این متغیر در زمان پیگیری تفاوت معنی داری نداشت (۰٫۱۰۶=p).
نتیجه گیری: آموزش خود مراقبتی معنوی باعث کاهش تنیدگی روانی و افزایش تحمل پریشانی مادران دارای نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان می شود.