مقاله بررسی تاثیر آموزش خودآزمایی پستان بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد ممسنی در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش خودآزمایی پستان بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد ممسنی در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودآزمایی پستان
مقاله آگاهی
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشفی سیدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: خانی جیحونی علی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان خواه مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از روش های غربالگری سرطان پستان، خودآزمایی آن است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش خودآزمایی پستان بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان انجام شد.
روش کار: در این پژوهش کارآزمایی بالینی، ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر گروه مورد، ۵۰ نفر گروه شاهد) از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد ممسنی در سال ۱۳۸۸ بررسی شدند. به گروه مورد سه جلسه آموزش داده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر چهار قسمت مشخصات فردی، سوالات آگاهی، نگرش و عملکرد بود. داده ها با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده آزمون های آماری آنالیز واریانس، تی زوجی، فی و رگرسیون تحلیل شدند.
یافته ها: پژوهش نشان داد آموزش باعث بالا رفتن سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در رابطه با خودآزمایی پستان می شود. میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در گروه مورد (p=0.001) نسبت به شاهد (به ترتیب p=0.309، p=0.233 و p=0.489) بعد از مداخله آموزشی به طور معناداری افزایش نشان داد.
نتیجه گیری: در راستای پیشگیری و درمان به موقع سرطان پستان در زنان باید کلاس های آموزشی به طور مداوم در مراکز بهداشتی درمانی برگزار شود.