مقاله بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه ۳ دانشگاه های آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه ۳ دانشگاه های آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادی
مقاله خواندن انتقادی
مقاله نوشتن انتقادی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله بابل
مقاله تنکابن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدعلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوشین فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعیل صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه های منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش از نوع تجربی (پیش آزمون – پس آزمون) است. جامعه آماری دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد بابل و تنکابن بوده که نمونه گیری با روش تصادفی نظام مند و با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. تعداد نمونه ۱۱۳ نفر تعیین گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی (ویلکاکسون) با نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آموزش توانسته است سطح مهارت های تفسیر (از میانگین ۱۱٫۸۳ به ۲۴٫۷)، توضیح (از میانگین ۲۱٫۱۷ به میانگین ۳۹٫۴۶)، تحلیل (از میانگین ۱۸٫۵ به میانگین ۳۹٫۷)، ارزشیابی (از میانگین ۲۱٫۳۸ به ۳۶٫۷۹) و نقش و بازی (از ۱۱٫۹ به ۱۵٫۹۴) ارتقا دهد. بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون خواندن انتقادی تفاوت معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش توانسته بر سطح مهارت های پنجگانه خواندن و نوشتن انتقادی دانشجویان تاثیر مثبت داشته باشد و موجب رشد مهارت های مربوط به آن گردیده است.