مقاله بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر گرگان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی اعتقاد بهداشتی
مقاله کم خونی فقر آهن
مقاله آموزش بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعیان زینب
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده برزکی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: چرکزی عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: آسایش حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری مهر بابک
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فقر آهن یکی از عمده ترین علل کم خونی، بخصوص در دختران است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر راهنمایی شهر گرگان در مورد کم خونی فقر آهن انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که بر روی ۴۰۰ دانش آموز دختر مدارس راهنمایی دخترانه شهر گرگان که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند، انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل ۵۱ سوال بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود. قبل از مداخله آموزشی پیش آزمون انجام شد، سپس یک برنامه آموزشی در زمینه کم خونی فقر آهن به اجرا درآمد و شش هفته بعد همان پرسشنامه مجددا به شرکت کنندگان داده شد تا تکمیل نمایند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی تست و کای اسکوئر در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد دو گروه مداخله و کنترل قبل از آموزش تفاوت معنی داری نداشت اما بعد از آموزش میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در گروه مداخله و گروه کنترل تفاوت معنی داری پیدا کرد (P<0.05). در ابعاد الگوی اعتقاد بهداشتی حساسیت درک شده، شدت درک شده و راهنماها برای عمل بین دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی داری وجود داشت ولی در بعد منافع و موانع درک شده این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در زمینه فقر آهن بود. لذا پیشنهاد می شود برنامه آموزشی بر اساس این الگو برای دانش آموزان دختر در ابعاد وسیع تری به اجرا در آید.