مقاله بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس الگوی بزنف براستفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی در کارگران کارخانه کربن بلاک اهواز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۵۰ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس الگوی بزنف براستفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی در کارگران کارخانه کربن بلاک اهواز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی بزنف
مقاله وسایل حفاظت تنفسی
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های تنفسی ناشی از کار با بروز سالانه ۵۰ میلیون یک سوم تمامی بیماری های شغلی را شامل می گردند و یکی از مهم ترین علل غیبت کارگران از کار می باشند. برخی از بیماری های شغلی را می توان با وسایل حفاظت فردی پیشگیری کرد. یکی از الگوهای موثر در آموزش بهداشت و خصوصا آموزش ایمنی به کارگران الگوی بزنف است. هدف مطالعه تعیین تاثیر آموزش بر اساس این الگو بر افزایش رفتار استفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی در کارگران کارخانه کربن بلاک که آلاینده های زیادی از جمله دوده دارد است.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی که روی ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه کربن بلاک اهواز در دو گروه آزمون و کنترل ۵۰ نفری انجام شد، وسیله گردآوری اطلاعات پرسشنامه و چک لیست بود. مداخله به صورت برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس الگوی بزنف روی کارگران گروه ازمون انجام گرفت. داده ها قبل و پس از آزمون با استفاده از پرسشنامه و چک لیست جمع آوری ،تجزیه و تحلیل ومقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و آزمون های T مستقل، مجذور کا و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: بعداز مداخله آموزشی، میانگین نمره آگاهی، نگرش،قصد،عوامل قادرسازی و عملکرد گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (p<0.00001) اما بین میانگین نمره هنجارهای انتزاعی در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: مداخله آموزشی براساس الگوی بزنف، استفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی را در کارگران افزایش می دهد.