مقاله بررسی تاثیر آموزش بر مدیریت قندخون کودکان مبتلا به دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش بر مدیریت قندخون کودکان مبتلا به دیابت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله کودکان
مقاله دیابت نوع یک
مقاله مدیریت
مقاله کنترل قندخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم بیگی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش کافی و کنترل متابولیکی مطلوب می توانند پیامد بالینی کودکان دیابتی را بهبود بخشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر مدیریت قندخون کودکان سنین ۱۰ تا ۱۴ ساله مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان در سال ۱۳۹۲، انجام گرفت.
روش: در این مطالعه شبه تجربی تک گروهی پیش آزمون- پس آزمون با روش نمونه گیری تصادفی، ۴۰ کودک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت توانمندسازی کودک در مدیریت قندخون، ۴ جلسه آموزش گروهی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه ای برگزار شد و سپس کتابچه آموزشی در اختیار آنان قرار داده شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل برگه ثبت مقادیر گلوکز خون و پرسشنامه رفتارهای مدیریتی کودک دیابتی بود. آلفای کرونباخ ۰٫۹۳-۰٫۷۴ نمایانگر پایایی مناسب حیطه های پرسشنامه بود. داده ها با نرم افزار SPSS v.19 و آمار توصیفی و آزمون های تی زوج و ضریب پیرسون در سطح اطمینان ۹۵% تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمرات رفتارهای مدیریتی کودک در چهار حیطه اندازه گیری قندخون (p=0.001، t=7.44) اصول انسولین درمانی (p<0.001، t=7.43) رژیم غذایی (P<0.001، t=9.72) و انجام فعالیت های بدنی (p<0.001، t=12.18) قبل و بعد از آموزش، میانگین قندخون ثبت شده در طول یک هفته (p<0.001، t=-3.97) قبل و بعد از آموزش و همچنین هموگلوبین گلیکوزیله قبل و سه ماه بعد از آموزش (p<0.001، t=-5.23) تفاوت معناداری آماری داشتند.
نتیجه گیری: آموزش مدون و ارتقاء توانمندسازی کودک دیابتی ۱۴-۱۰ ساله در اندازه گیری قندخون، رعایت اصول انسولین درمانی، رعایت رژیم غذایی و انجام فعالیت های بدنی موجب کاهش میانگین قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله کودک شد. بنابراین آموزش مدون و درگیر نمودن کودک دیابتی در امر مراقبت و درمان سبب بهبود مدیریت قندخون می شود.