مقاله بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار بهداشتی
مقاله عفونت دستگاه ادراری
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله ارتقاء سلامت
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری طهرانی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پور صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به نقش رفتارهای بهداشتی در پیشگیری از بیماری ها و ماهیت آموزش مدل اعتقاد بهداشتی در تغییر رفتار، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی Health Belief Model (HBM) بر رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی ۱۷۰ نفر از زنان دارای سابقه ابتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به ۴ بیمارستان شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری آسان انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. تاثیر آموزش با استفاده از پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر مشخصات جمعیت شناختی و سوالات رفتارهای بهداشتی مرتبط با عفونت ادراری در شش حیطه، قبل و ۱۲ هفته بعد از مداخله سنجیده شد. روایی محتوا با استفاده از نظر اساتید (r=0.81) و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (a=0.93) تایید شد. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های من ویتنی، کای دو، و ویلکاکسون با سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بعد از انجام مداخله، میانگین نمره کل رفتارهای بهداشتی و پنج حیطه آن در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.001). این اختلاف در زیر گروه تبعیت از رژیم درمانی معنی دار نبود (P<0.07). در این مقایسه قبل از مداخله در هیچکدام از رفتارها معنی دار نبود (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت مدل اعتقادی در تغییر رفتار زنان، مدل مذکور می تواند یکی از راهکارهای موثر در پیشگیری از عفونت اداری زنان در نظر گرفته شود.