مقاله بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله کم خونی فقر آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایوان بقا ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: مشعوفی مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آهق میرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی کلی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شهریور فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از شایع ترین کمبودهای تغذیه ای در سراسر جهان و از عمده ترین مسائل بهداشت همگانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بویژه در میان کودکان و زنان است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن انجام شده است.
روش کار: این مطالعه بصورت نیمه تجربی – مداخله ای، بر روی ۶۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه ۳۰۰ نفر) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سوالات سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود، که قبل و ۸ هفته بعد از مداخله (آموزش بصورت سخنرانی، بحث و توزیع پمفلت در مورد کم خونی فقر آهن) توسط دانش آموزان تکمیل و سپس دو گروه (نتایج پیش آزمون و پس آزمون) با هم مقایسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه اختلاف آماری معنی داری بین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد در دو گروه بعد از مداخله نشان نداد. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که شغل و تحصیلات پدر جزو عوامل پیشگویی کننده بودند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، اجرای برنامه آموزشی بلندمدت و استفاده از روش های مختلف آموزش بهداشت بخصوص آموزش های رسانه ای، برای ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در ارتباط با آنمی فقر آهن پیشنهاد می شود.