مقاله بررسی تاثیر آموزش از طریق رایانه در مقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان آموزان غیر فارسی زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش از طریق رایانه در مقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان آموزان غیر فارسی زبان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری الکترونیکی
مقاله فناوری آموزشی
مقاله آموزش مبتنی بر رایانه
مقاله یادگیری مشارکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدین سیدضیاالدین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سرخی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه آموزش مهارت های تفکر و یادگیری، از طریق روش های نوین و فعال ضروری است. این امر، اصولا با تغییر بنیادی روش های آموزش و یادگیری در مراکز آموزشی میسر می شود. این پژوهش، به ارزیابی روش آموزش زبان، به کمک رایانه و روش سنتی می پردازد تا تفاوت ها و کارایی های هر یک از این روش ها را نشان دهد. در این تحقیق، داده ها به صورت میدانی و با کمک پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری آن، ۳۰ نفر از زبان آموزان مدرسه بین المللی دختران، در تهران است. در این پژوهش، گروه آزمایش، با استفاده از رایانه و گروه کنترل، به روش سنتی آموزش دیدند. نتایج، بیانگر آن است که بین میانگین نمرات گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان موفقیت فراگیران در دوره های آموزش به کمک رایانه، در مقایسه با روش سنتی بیشتر بوده است. فراگیران، موفقیت شان را به تعامل بیشتر با معلم از طریق اینترنت، که فراهم کننده بازخورد بود و همچنین در دسترس بودن معلم، به صورت برخط و ایجاد محیط یادگیری مشارکتی ذکر کرده اند.