مقاله بررسی تاثیر آموزش ازطریق نرم افزار چندرسانه ای برعملکرد ریاضی دانش آموزان پسر حساب پریش شهرستان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش ازطریق نرم افزار چندرسانه ای برعملکرد ریاضی دانش آموزان پسر حساب پریش شهرستان تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزار چند رسانه ای
مقاله عملکرد ریاضی
مقاله حساب پریش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باوی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مشخص کردن تاثیر آموزش از طریق نرم افزار چندرسانه ای بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر حساب پریش شهرستان تهران بود. این مطالعه ازنوع آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه انجام شد. دراین پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، مشتمل برکلیه دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی شهرستان تهران بود.بدین منظور باروش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، ۲۶ دانش آموز پس از همتاسازی از لحاظ دامنه سنی، بهره هوشی و حساب پریشی انتخاب و سپس این دانش آموزان به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه (هرگروه 13 نفر) جایگزین شدند. برای گروه آزمایش، آموزش بوسیله نرم افزار چندرسانه ای بکار برده شد و گروه گواه با روش آموزشی معلم (روش معمولی یا سنتی) آموزش می دید. سپس آزمون ریاضی از هر دو گروه به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضیات ایران کی، مت، آزمون ریاضی در دو فرم (پیش آزمون و پس آزمون) و نرم افزار چندرسانه ای درس ریاضی بودند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کواریانس استفاده شد که تحلیل نتایج نشان داد بین میانگین گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی داری وجود دارد (F=4.627,P<0.05). طبق این نتایج، استفاده از نرم افزار چندرسانه ای در آموزش، توانایی آزمودنی های حساب پریش را در عملکرد ریاضی بهبود می بخشد.