مقاله بررسی تاثیر آشناسازی بیمار با فرآیند عمل جراحی قلب بر اضطراب بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آشناسازی بیمار با فرآیند عمل جراحی قلب بر اضطراب بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشناسازی بیمار
مقاله اضطراب
مقاله پیوند عروق کرونر
مقاله عمل جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: نصیریانی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: بنادرخشانی همایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماران نیازمند عمل جراحی قلب، درجاتی از اضطراب را دارند که باعث بروز عوارض نامطلوب جسمی و روانی می گردد. آشناسازی بیمار با فرآیند عمل جراحی قلب مشارکت بیمار را در برنامه خود مراقبتی افزایش می دهد و احتمالا می تواند روش مناسبی برای کنترل سطح اضطراب بیماران باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آشناسازی بیمار با فرآیند عمل جراحی قلب بر میزان اضطراب بیماران تحت پیوند عروق کرونر انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، صد نفر از بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بخش جراحی قلب بیمارستان افشار یزد که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه پنجاه نفری آزمون و شاهد تقسیم شدند. داده ها در دو گروه قبل و بعد از عمل و بعد از آموزش (قبل از عمل) از طریق پرسشنامه استاندارد اضطراب آشکار Spielberger به صورت خود گزارش دهی جمع آوری شد که اعتماد و اعتبار این پرسشنامه تایید شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ و آزمونهای آماری Paired T Test و Independent T Test تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمره اضطراب قبل از عمل در گروه آزمون ۴۷٫۹۰±۶٫۴۹ و گروه شاهد ۴۷٫۰۴±۸٫۲۵ بود (P=0.56) میانگین نمره اضطراب در گروه آزمون بعد از آموزش و قبل از انتقال به اتاق عمل (۳۷٫۵۴±۶٫۲۰) نسبت به قبل از آموزش (۴۷٫۹۰±۶٫۴۹) به طور معنی داری کاهش داشت (P=0.001).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج، آشناسازی بیمار با فرآیند عمل جراحی قلب باعث کاهش اضطراب عمل جراحی پیوند عروق کرونری می شود، بنابراین لازم است مدیران پرستاری ضمن توجه به اضطراب بیماران بستری به خصوص اقدامات پرخطر خط مشی ها و سیاستهای روشنی را در این زمینه تدوین و اجرا نمایند.