مقاله بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر شدت بی خوابی بیماران تحت همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۳۴ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر شدت بی خوابی بیماران تحت همودیالیز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماران تحت همودیالیز
مقاله بی خوابی
مقاله شاخص شدت بی خوابی
مقاله آرام سازی پیشرونده عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اشک تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی خانی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ساعت چی کیارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بی خوابی مزمن از شکایات شایع بیماران تحت همودیالیز می باشد. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر بی خوابی بیماران تحت همودیالیز انجام گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی یک گروهی قبل و بعد می باشد. تعداد ۴۲ بیمار تحت درمان با همودیالیز که دارای مشکل بی خوابی بودند و حداقل به مدت ۶ ماه تحت همودیالیز نگهدارنده قرار داشتند، به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آور داده ها شامل شاخص شدت بی خوابی و برگه ثبت خواب دو هفته ای بود که قبل و پس از آرام سازی توسط نمونه ها تکمیل گردید. آرام سازی پیشرونده عضلانی طی ۳ جلسه به بیماران آموزش داده شد و از آنها خواسته شد به مدت یک ماه، روزی دو بار به انجام آرام سازی بپردازند و پس از هر بار، برگه ثبت آرام سازی را تکمیل کنند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی زوجی، ویلکاکسون، مک نمار، پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.
یافته ها: بیشتر نمونه ها زن (۵۴٫۵ درصد)، متاهل (۶۰ درصد) و خانه دار (۵۴٫۲ درصد) بودند. میانگین سنی نمونه ها ۴۲٫۸۳±۱۲٫۸۵ سال و میانگین سابقه درمان با همودیالیز ۴٫۹۷±۴٫۵۴ سال بود. تحلیل داده ها نشان داد که میانگین نمره شدت بی خوابی پس از آرام سازی (۶٫۳۴±۵٫۰۴) به طور معنی داری کمتر از زمان قبل از آرام سازی (۱۵٫۵۴±۶٫۱۶) بود (P<0.001). متغیرهای مربوط به برگه ثبت خواب نظیر مدت زمان به خواب رفتن، تعداد بیدار شدن ها در طی شب و مدت زمان خواب واقعی شبانه قبل و پس از انجام آرام سازی اختلاف معنی داری (P<0.001) را نشان دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، آرام سازی پیشرونده عضلانی باعث بهبود شدت بی خوابی و متغیرهای مربوط به خواب بیماران همودیالیزی می گردد و می تواند به عنوان یک روش مفید در بخش های همودیالیز آموزش داده شود.