مقاله بررسی تاثیر آرام سازی بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۸۹ تا ۶۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آرام سازی بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی سبزوار سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجسم هدایت شده
مقاله آنژیوگرافی عروق کرونر
مقاله اضطراب
مقاله آرام سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدین فر موسی الرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فوجی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از شایع ترین روش های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش های آرام سازی مثل تجسم هدایت شده سبب ایجاد راحتی، احساس آرامش و تغییر پاسخ های فیزیولوژیک می شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیمارانی که در انتظار کاتتریسم قلبی هستند، انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه، به روش مداخله ای (کارآزمایی تصادفی شده) در دو گروه کنترل و مداخله بر روی ۶۲ نفر از بیمارانی که درسال ۱۳۹۲ و برای اولین بار در بیمارستان واسعی سبزوار، تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته اند، انجام شده است. در گروه مداخله، روش تجسم هدایت شده (یک روش آرام سازی) اجراگردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیل برگر بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ازنرم افزارهای SAS نسخه ۹٫۱ و SPSS نسخه ۱۶ و جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک، از آمار توصیفی و نیز جهت بررسی تحلیلی، از آزمونهای تی مستقل،کای دو و آنالیز کوواریانس استفاده شده است. (در همه ی آنالیز ها سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است).
یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه می باشد. ۴۰٫۳۲ درصد (۲۵ نفر) از شرکت کنندگان زن و ۵۹٫۶۷ درصد(۳۷ نفر) مرد هستند. میانگین اضطراب آشکار و پنهان در گروه مداخله بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و با p<0.001 در هر دو مورد، این اختلاف معنی دار شده است.
نتیجه گیری: تجسم هدایت شده و آرام سازی در کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی قلب موثر هستند. ازاین رو پیشنهاد می شود که قبل از کاتتریزاسیون قلب، از این روش استفاده گردد.