مقاله بررسی تاثیر آتورواستاتین با دوز بالا بر پلاک نرم آترواسکلروتیک پیشرفته در شریان کاروتید خرگوش با استفاده از تصویربرداری فراصوتی و بافت شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۰ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آتورواستاتین با دوز بالا بر پلاک نرم آترواسکلروتیک پیشرفته در شریان کاروتید خرگوش با استفاده از تصویربرداری فراصوتی و بافت شناسی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داپلر اولتراسونوگرافی
مقاله آترواسکلروز کاروتید
مقاله آتورواستاتین
مقاله بافت شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری دیزجی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: قناعتی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در این مطالعه برای اولین بار اثر آتورواستاتین با دوز بالا بر پلاک نرم آترواسکلروتیک پیشرفته کاروتید مشترک مدل خرگوش بررسی شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی کاروتید مشترک ۱۷ راس خرگوش تحت آسیب برون رگی با نیتروژن مایع قرار گرفته و سپس همه خرگوش ها به مدت هشت هفته غذای پر کلسترول (۱٫۵ درصد) مصرف کردند. پس از هشت هفته خرگوش ها به طور تصادفی به سه گروه A: تغذیه پرکلسترول و بررسی در هفته هشتم، B: کنترل و قطع کلسترول و بررسی در هفته دوازدهم و C: تجویز آتورواستاتین با دوز بالا (روزانه ۵ میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن حیوان) و قطع کلسترول و بررسی در هفته دوازدهم تقسیم شدند. جریان حجمی و سرعت متوسط خون با تصویربرداری فراصوتی داپلر رنگی و میانگین ضخامت دیواره و درصد تنگی سطح مقطع لومن به دو روش تصویربرداری فراصوتی B-mode و بافت شناسی در ناحیه تنگی شریان کاروتید مشترک بررسی شدند.
نتایج: تجویز آتورواستاتین با دوز بالا به همراه قطع کلسترول موجب کاهش معنی دار پارامترهای چربی خون، فشار پیک سیستولیک خون، فشار متوسط خون، سرعت متوسط خون، میانگین ضخامت دیواره و درصد تنگی سطح مقطع لومن و هم چنین موجب افزایش معنی دار فشار پیک دیاستولیک خون و جریان حجمی خون نسبت به دو گروه A و B گردید (p<0.05).
نتیجه گیری: اثرات پلیوتروپیک و لیپوفیلیک آتورواستاتین با دوز بالا به همراه قطع کلسترول موجب از بین رفتن ریزرگ ها، بهبود ضایعه فیبرولیپیدی در پلاک نرم و گشاد شدن موثر سطح مقطع لومن در ناحیه تنگی می شود.