مقاله بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی به وسیله سیستم های آبیاری بارانی بر روی ارقام گندم دیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی به وسیله سیستم های آبیاری بارانی بر روی ارقام گندم دیم
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری تکمیلی
مقاله سیستم آبیاری بارانی
مقاله ارقام گندم دیم
مقاله استان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالنوریان حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نژادیانی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بایزیدی مطلب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحیقق به منظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی با استفاده از سیستم های آبیاری بارانی و تعداد دفعات آبیاری (S) بر روی عملکرد سه رقم گندم دیم (سرداری، سبلان و گلنسون (V) در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی دیم تجرک واقع در استان همدان انجام شد. در این تحقیق از طرح آماری کرت های خرد شده استفاده گردید. در ضمن یک تیمار شاهد (بدون آبیاری) نیز در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که روش آبیاری تکمیلی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ضریب برداشت و تعداد خوشه در بوته داشت. نوع واریته تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه و تعداد خوشه در بوته داشت. اثر متقابل دو عامل آبیاری تکمیلی و واریته فقط بر روی تعداد خوشه در بوته تاثیر معنی دار داشت. نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر تیمار آبیاری تکمیلی در سطح ۵ درصد نشان داد که تیمار S7 از نظر تاثیر بر روی صفات مختلف با دیگر تیمارها تفاوت معنی داری داشت. نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر متقابل آبیاری تکمیلی و واریته (V´S) بر روی صفات مختلف در سطح ۵ درصد نشان داد که تیمارهای S5V2، S7V2، S2V2 و S7V1 به ترتیب دارای بیش ترین تولید دانه، مقدار کاه، تعداد خوشه در بوته و ضریب برداشت می باشند. نتایج مقایسه اقتصادی نشان داد که بیش ترین صرفه اقتصادی مربوط به تیمار S2V1 می باشد که جهت استفاده در شرایط مشابه توصیه می گردد.