مقاله بررسی تاثیر آئینه درمانی بر عملکرد دست بیماران مبتلا به آسیب های ارتوپدیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آئینه درمانی بر عملکرد دست بیماران مبتلا به آسیب های ارتوپدیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دامنه حرکتی
مقاله توانبخشی دست
مقاله آئینه درمانی
مقاله نورون های آئینه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بابادی نینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آئینه درمانی به عنوان روشی که بر پایه کارکرد سیستم عصبی مرکزی استوار است، سبب ایجاد توهمی از داشتن دو اندام سالم برای بیمار می گردد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر آئینه درمانی بر عملکرد دست بیماران مبتلا به آسیب دامنه حرکتی فعال (اکتیو) پس از آسیب های ارتوپدیک بود.
روش کار: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی (IRCT: 201108074945N3) تعداد ۳۰ بیمار مبتلا به نقص دامنه حرکتی اکتیو دست (۲۲ زن، ۸ مرد، میانگین سن: ۳۸ سال) از جامعه در دسترس در ۲ گروه بررسی شدند. بیماران گروه مداخله، تکنیک آئینه درمانی را روزانه ۳۰ دقیقه و ۵ روز در هفته به مدت ۳ هفته دریافت می کردند و پس از پایان هر جلسه آئینه درمانی، به مدت ۳۰ دقیقه تحت درمان توسط تکنیک های سنتی توانبخشی قرار می گرفتند. بیماران گروه کنترل درمان مشابهی دریافت می کردند، جز اینکه به جای آئینه، مستقیما به دست آسیب دیده نگاه می کردند. ارزیابی عملکرد توسط (TAM) Total Active Motion و پرسشنامه (DASH) Disabilities of Arm, Shoulder and Hand، قبل، بعد و ۳ هفته پس از اتمام مداخلات صورت می گرفت. این مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی های ایران با شماره IRCT201108074945N3 به ثبت رسیده است.
یافته ها: آنالیز نهایی نتایج بر روی ۲۳ بیمار صورت گرفت. نمرات ابزارهای ارزیابی TAM و DASH در هر ۲ گروه بهبودی معناداری درجلسه پس از درمان نشان داد (p<0.01) و بهبودی در طول دوره پیگیری مطالعه نیز ادامه پیدا کرد (p<0.01). به هر حال تغییرات در نمرات TAM و DASH در گروه آئینه درمانی به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.01) چه در جلسه پس از درمان (TAM: 154 در مقابل ۶۲ درجه، DASH: 34 در مقابل ۱۵) و چه در جلسه پیگیری (TAM: 181 در مقابل ۸۸ درجه، DASH: 39 در مقابل ۲۶).
نتیجه گیری: تکنیک آئینه درمانی همراه با برنامه توانبخشی سبب بهبودی بیشتری در عملکرد دست نسبت به گروه کنترل گردید که می توانست به دلیل فعال شدن شبکه های عصبی مهار شده پس از آسیب باشد.