مقاله بررسی تاثیرات یون ها در کیفیت اسپرماتوزوآی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) تحت شوری های مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات یون ها در کیفیت اسپرماتوزوآی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) تحت شوری های مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهی ایرانی
مقاله تحرک اسپرم
مقاله مایع سمینال
مقاله شوری
مقاله یون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیدایی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: برادران نویری شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر و لزوم استفاده بیشتر از مواد تناسلی استحصالی از مولدین، اسپرم مولدین نر که در بیضه حالت غیر متحرک دارد با ورود به محیط آبی تحرک می یابد. این فعالیت تحت تاثیر فاکتورهای محیطی نظیر درجه شوری و غلظت یونی،pH  و غیره می باشد، که پیش نیاز و لازمه تحرک اسپرم است. طی این تحقیق که در فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸ در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و موسسه ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت انجام پذیرفت، مواد تناسلی استحصالی از ۴ مولد نر در ۵ تیمار مختلف شوری صفر گرم در هزار، ۰٫۶ گرم در هزار (شاهد)، ۲ گرم در هزار، ۴ گرم در هزار و ۶ گرم در هزار بررسی شدند. میزان یون های سدیم، پتاسیم و کلسیم محلول های مورد استفاده و مایع سمینال اسپرم مولدین نر اندازه گیری شد. درصد تحرک اسپرم در تیمار شوری صفر گرم در هزار، ۰٫۶ گرم در هزار (شاهد)، ۲ گرم در هزار، ۴ گرم در هزار و ۶ گرم در هزار به ترتیب ۶۵٫۰۰، ۷۳٫۷۵، ۵۰٫۷۵، ۷۷٫۷۸، ۶۸٫۷۵ درصد و زمان تحرک اسپرم به ترتیب۱۳۵٫۰۰ ، ۲۹۵٫۰۰، ۳۹۱٫۲۵، ۳۳۳٫۷۵، ۲۲۵٫۰۰ ثانیه اندازه گیری شد. بیشترین درصد تحرک اسپرم و زمان تحرک اسپرم در شوری ۲ گرم در هزار در مقایسه با سایر تیمارها حاصل شد و بین درصد تحرک اسپرم در تیمارهای مختلف شوری، اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (P£۰٫۰۵).