مقاله بررسی تاثیرات مقادیر مختلف هیومیک اسید و مطالعه روند منحنی های پاسخ در گونه Dactylis glomerata که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات مقادیر مختلف هیومیک اسید و مطالعه روند منحنی های پاسخ در گونه Dactylis glomerata
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیومیک اسید
مقاله دماوند
مقاله Dactylis glomerata

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر هیومیک اسید بر روی رشد رویشی گونه مرتعی Dactylis glomerata آزمایشی در سال ۸۹ بصورت گلخانه ای در شهرستان دماوند اجرا شد. کود هیومیک اسید به صورت گرانولی به مقدار ۰، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار مصرف گردید. صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع از سطح زمین تا اولین برگ (سانتی متر)، طول گیاه از یقه تا بزرگترین برگ (سانتی متر)، وزن تر و خشک برگ، ریشه، ساقه و بخش هوایی (به گرم)، سطح برگ (سانتی متر مربع)، طول ریشه (سانتی متر)، تعداد برگ، نسبت بخش هوایی به ریشه، قطر یقه به میلی متر. کلروفیلa, b,  کل، rwc, sal و wsd. تجزیه های همبستگی، رگرسیون و علیت نشان دادند که صفت های وزن خشک ساقه و برگ، ارتفاع و طول گیاه، وزن تر ساقه و ریشه از مهمترین صفات تاثیرگذار بر وزن خشک بخش هوایی هستند. با توجه به مشخص شدن صفات تاثیرگذار بر وزن خشک بخش هوایی، میزان تاثیر مقادیر هیومیک اسید بر این صفات بر اساس تجزیه ss ها یا منحنی های پاسخ که بیشترین مقدار این صفات را تولید می کنند ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار است.