مقاله بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری – مالی (مطالعه موردی: سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری – مالی (مطالعه موردی: سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فساد اداری – مالی
مقاله عوامل مدیریتی و سازمانی
مقاله سازمان های دولتی
مقاله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عطافر علی
جناب آقای / سرکار خانم: شائمی بزرکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر که برگرفته از نتایج رساله دکتری نگارنده تحت عنوان «طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی با آسیب شناسی در سازمان های دولتی» می باشد، با هدف بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری – مالی به اجرا در آمده است. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ ۰٫۹۷۹۴ و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدف مند بوده و پرسشنامه ها در بین ۹۳۴ نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری – مالی در سازمان های دولتی موجود در مراکز استان های اصفهان و زنجان توزیع گردیده است. با توجه به هدف اصلی پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ضمن شناسایی و تایید عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد، میزان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم و نیز تاثیر کل این عوامل بر فساد اداری – مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان و روابط علی بین متغیرها از طریق تحلیل مسیر بررسی گردید. بر اساس ضرایب تحلیل مسیر، نتایج نشان داد در بین ۱۱ متغیر زیرمجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی، ۶ عامل به ترتیب شامل: ۱٫ ضعف سیستم نظارت و کنترل، ۲٫ ضعف ارتباطات، ۳٫ ضعف مدیران در رهبری و هدایت، ۴٫ ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، ۵٫ ضعف مدیران در سازماندهی و ۶٫ ضعف عوامل ساختاری در اولویت تاثیرگذاری بر فساد اداری – مالی قرار دارند.