مقاله بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله رشد اقتصادی
مقاله علیت گرنجر
مقاله پانل دیتا
مقاله کشورهای عضو منا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف آزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طی دو دهه اخیر، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی کشورها در قالب داده های بین کشوری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اغلب این مطالعات به تاثیرگذاری مثبت ICT بر رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد اذعان دارند. لذا با توجه به کارکردهای اقتصادی متعدد ICT، در این مطالعه هدف این است که با استفاده از روش پانل دیتا، ضمن بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تولید در کشورهای عضو منا در دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۰، رابطه بلندمدت تولید و فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیز با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳۴۷-۱۳۸۶، آزمون همگرایی یوهانسون- یوسیلیوس و مفهوم بردارهای همگرایی مطالعه شود. علاوه بر این از طریق آزمون علیت گرنجر، وجود علیت بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید در کشورهای مدنظر و برای ایران نیز بررسی شده است.
نتایج برآورد مدل برای کشورهای عضو منا نشان می دهد که کلیه ضرایب تخمینی علامتهای مورد نظر را دارا بوده و از لحاظ آماری نیز معنادار می باشند. در کشورهای نمونه عضو منا، کشش تولیدی مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب ۰٫۰۵۵۹، ۰٫۲۷۴۷، ۰٫۴۶۷ و ۰٫۱۵۳ برآورد گردیده است. همچنین در سطح معناداری ۵ درصد، علیت یک طرفه ای از ICT به تولید برقرار است. نتایج برآورد مدل برای ایران نیز نشان می دهد که ضرایب مربوط به مخارج در فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه، نیروی کار و سرمایه انسانی در بلند مدت بترتیب ۰٫۰۷۶۸۹، ۰٫۴۰۴۵، ۰٫۱۶۴۶ و ۰٫۱۴۲۸۸ بوده و همانند کشورهای عضو منا علیت یک طرفه ای از ICT به تولید برقرار است.