مقاله بررسی تاثیرات سن/ ترتیب اکتساب واژگان در زبان دوم: تصمیم واژگانی در دو زبانه های فارسی- انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۲۲۹ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات سن/ ترتیب اکتساب واژگان در زبان دوم: تصمیم واژگانی در دو زبانه های فارسی- انگلیسی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن اکتساب
مقاله ترتیب اکتساب
مقاله زبان دوم
مقاله تصمیم واژگانی
مقاله زمان واکنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیلی پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفارثمر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عقابیان محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات ترتیب/ سن اکتساب واژگان در زمان پاسخ تصمیم واژگانی در دو زبانه های فارسی- انگلیسی است. ۴۰ دانشجوی سال اول دانشگاه که به لحاظ مهارت زبان دوم در سطح مبتدی بودند در این مطالعه شرکت کردند. ۴۵ کلمه انگلیسی و تعدادی شبه کلمه، به عنوان محرک، انتخاب و با استفاده از نرم افزار DMDX ارائه شدند. این ۴۵ واژه به سه گروه مجزا تقسیم شدند: ۱۵ کلمه هم در فارسی و هم در انگلیسی به سرعت فرا گرفته شدند؛ ۱۵ کلمه هم در فارسی و هم در انگلیسی به کندی فرا گرفته شدند و ۱۵ کلمه در فارسی به کندی، ولی در انگلیسی به سرعت فرا گرفته شدند. هدف از این تقسیم بندی این بود که مشخص کنیم آیا پردازش و تصمیم واژگانی در زبان دوم تحت تاثیر سن اکتساب معادل های این کلمات در زبان اول می باشد یا این که واژگان در زبان دوم از الگوی سن اکتساب خود پیروی می کنند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده کردیم. نتایج نشان داد زمان پاسخ تصمیم واژگانی در لغاتی که در زبان دوم به سرعت فرا گرفته شده بودند، به طور معناداری از لغاتی که به کندی یاد گرفته شده بودند، کمتر است. به عبارت دیگر، سن/ ترتیب اکتساب لغات در زبان دوم، صرف نظر از سن اکتساب همان لغات در زبان اول، تاثیر معناداری در پردازش این لغات در زبان دوم داشت. نتایج این مطالعه اثرات سازنده ای را در روشن کردن سیستم واژگانی دوزبانه ها و نحوه بازنمایی و پردازش در این سیستم خواهد داشت.